Regulamin 

§ 1 

Postanowienia wstępne

1.     Sklep internetowy MATTMAXX, dostępny pod adresem internetowym www.mattmaxx.pl, prowadzony jest przez Katarzyna Fedyczkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MATTMAXX Katarzyna Fedyczkowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9880207961, REGON 380852036.

2.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.  

3.     Korzystając ze strony www.mattmaxx.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin.

4.     Dostępność produktów i usług na stronie mattmaxx.pl w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu, a także do rozszerzania naszej oferty o kolejne produkty.

§ 2

Definicje

1.       Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.       Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MATTMAXX.

3.       Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.       Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.       Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mattmaxx.pl.

6.       Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.       Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.       Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.   Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.   Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.   Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.       Adres Sprzedawcy: ul. 9 Maja 3, 68-219 Tuplice

2.       Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@mattmaxx.pl

3.       Numer telefonu Sprzedawcy: +48 662 470 226

4.       Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 93 1090 2398 0000 0001 3707 9084

5.       Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.       Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17.

§ 4

Informacje ogólne

1.       Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

4.       Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena netto za Produkt, podatek VAT oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.       Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, NIP, numer telefonu, adres.

2.       Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.       Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.       Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@mattmaxx.pl lub pisemnie na adres: ul. 9 Maja 3, 68-219 Tuplice. 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

Zamówienia można składać na stronie www.mattmaxx.pl lub telefonicznie +48 662 470 226W celu złożenia zamówienia poprzez stroną internetową należy:

1.       wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

2.       zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

3.       jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4.       kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

5.       wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

Pamiętaj podając swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Gdybyśmy otrzymali już płatność za takie zamówienie, zostanie zwrócona kwota w ten sam sposób, w jakim dokonano płatności.

§ 8

Ceny, koszty dostawy oraz płatności

1.       Na stronie www.mattmaxx.pl wyświetlane są ceny: cena netto, wartość podatku Vat oraz cena brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

2.       Koszt dostawy każdego zamówienia jest taki sam niezależnie od rozmiaru lub wagi paczki. Standardowy koszt dostawy wynosi 9,90 PLN. Koszt wysyłki maty do prania wynosi 19,90, w cenie wliczony jest odbiór maty do prania od Klienta oraz dostawa czystej maty. Jeśli nie będziemy mogli dostarczyć zamówienia w całości i będzie konieczne wysłanie produktów w kilku paczkach, nie obciążymy Klienta kosztami dostawy kolejnych przesyłek. Zastrzegamy sobie prawo do okresowych promocji, gdzie dostawa będzie gratis.

3.       Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

ü  Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

ü  Płatności elektroniczne poprzez portal Przelewy24

ü  Płatność na podstawie faktury pro formy

ü  Płatność za pobraniem

4.       Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.       Klient otrzymuje od Sprzedawcy Fakturę Proformę lub Fakturę.

4.       W przypadku wyboru przez Klienta:

a.       płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.       płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.        MATTMAXX przyjmuje i przetwarza zamówienia z najwyższą starannością. Zamówione produkty dostarczymy na wybrany adres w Polsce. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6.       W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7.       Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.       Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.       Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4.       Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.       W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.       Skutki odstąpienia od Umowy:

a.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.       Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

g.       Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w             odniesieniu do Umowy:

a.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. logomaty oferowane w sklepie MATTMAXX,

b.       o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

c.       Nie podlega zwrotowi towar zamówiony na indywidualne zamówienie Klienta, które zostało potwierdzone pisemnie na wzorze przedstawiający wybrany towar. Projekt Maty logo na specjalne życzenie Klienta zostanie wysłany Klientowi w celu akceptacji wzoru i od momentu otrzymania podpisanego projektu liczony jest termin realizacji zamówienia.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1.       Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.       W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3.       Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5.       Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

6.       Na Produkty MATTMAXX i MATTMAXX KIDS udzielona zostaje gwarancja dwóch lat. Gwarancja nie obejmuje mat MATTMAXX pranych u niewykwalifikowanych usługodawców (poza serwisem MATTMAXX) lub pielęgnowanych w nieodpowiedni sposób (pranie „domowym” sposobem lub niepranie maty w ogóle). Nieodpowiednia pielęgnacja produktów MATTMAXX zmniejsza ich właściwości. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu lub uszkodzeń wynikłych użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Przewiń do góry